Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Kamery
CMOS & CCD kamery
Software
Software
Obchod
Obchod


Hlavní stránkaProduktySoftware

SIPS verze 3.22
 Většina nových vlastností programu SIPS (Scientific Image Processing System) verze 3.22 se vztahuje ke slovu „Scientific“ (vědecký) v jeho názvu. Vylepšena je astrometrická i fotometrická redukce snímků, pořizovaných pro vědecké účely. Také nejdůležitější oprava chyby této verze programu SIPS se týká nespolehlivé astrometrie, pokud se orientace snímku výrazně lišila od severo-jižního nebo východo-západního směru.

Obecné natočení snímků

I když program SIPS obsahoval kód pro obecné natočení snímků (přesněji ne pouze rotaci, ale pro libovolnou 2D transformaci včetně škálování a posunů), používaný např. pro skládání řady vzájemně otočených i posunutých snímků, tato funkce byla skryta v příkazu „Automaticky sesadit“ nástrojů jako je Image Blink nebo Image Add, ale nebylo možné ji vyvolat pro otočení jednoho snímku o zadaný úhel. SIPS v3.22 zavádí tuto funkci v nástroji Image Transform, který až dosud dovoloval rotování snímků pouze o celé násobky 90 stupňů.

Na rozdíl od rotace o násobky pravého úhlu (a také zrcadlení), obecná rotace nemůže zcela přesně zachovat hodnoty jednotlivých pixelů. Obecná rotace zákonitě musí pracovat se sub-pixelovou informací. Přesto je tato transformace navržena tak, aby co nejpřesněji zachovala klíčové parametry snímků (např. celkový flux hvězd).

Astrometrie

Astrometrická redukce v SIPS v3.22 opravuje několik nedostatků.

Astrometrická redukce obecně rotovaných snímků

Astrometrie v programu SIPS trpěla podstatnou chybou, které způsobovala problémy při sesazení obecně rotovaných snímků s katalogem. Tato chyba unikala detekci a opravě, protože způsobovala problémy pouze pokud se rotace snímků hodně odlišovala od násobku pravého úhlu. Dokonce i docela podstatné odchylky od tohoto násobku (až do asi 10 nebo 20 stupňů na obě strany) byly tolerovány. Také rotace o 180 stupňů po přeložení montáže nečinila problémy, pokud původní osa snímků ležela alespoň přibližně v severo-jižním nebo východo-západním směru.

V každém případě verze 3.22 dokáže provádět astrometrickou redukci bez ohledu na rotaci snímku.

Astrometrická redukce snímků s přetečenými hvězdami

Uživatelská příručka programu SIPS a také všechny prezentace zdůrazňovaly, že je velice důležité nastavit parametry hledání hvězd tak, aby byly ve snímku správně identifikovány i ty nejjasnější hvězdy. Pokud totiž nejjasnější hvězdy zůstaly nedetekovány, např. protože použitá clonka byla příliš malá, aby je celé zahrnula, množiny nejjasnějších hvězd na snímku a nejjasnějších hvězd přečtených z katalogu se lišily. To mohlo vést k neúspěšnému pokusu o sesazení hvězd na snímku s hvězdami v katalogu a tedy k selhání astrometrické redukce (také to závisí na počtu hvězd ze snímku a z katalogu používaných k sesazení apod.).

Nicméně, pokud je použita kamera bez „anti-blooming gate“ (NABG), obrazy jasných hvězd jsou typicky velice poškozeny přetékáním náboje (blooming). I pokud jsou takové hvězdy detekovány, těžiště takových hvězd je hodně mimo skutečnou polohu hvězd. Pokud jsou takové přetečené hvězdy detekovány a použity pro astrometrickou redukci, výsledky jsou vždy špatné, protože obraz hvězd, který vidí SIPS, je hodně odlišný od obrazu hvězd přečtených z katalogu.

SIPS v3.22 řeší tento problém přidáním dalšího parametru do dialogového okna Image/catalog matching parameters, dovolujícího uživatelům definovat maximální počet jasných hvězd v katalogu, který bude při astrometrické redukci přeskočen.

Podotýkáme, že toto je maximální počet vynechaných nejjasnějších hvězd, SIPS zkouší provádět redukci snímku také pro všechny hvězdy z katalogu a pouze pokud pokus o sesazení selže, tak zkouší vynechat nejjasnější hvězdu a tak dále až do maximálního počtu. Pokud je použitá kamera vybavena ABG a parametry hledání hvězd jsou nastaveny tak, že jsou nalezeny i ty nejjasnější hvězdy, tato hodnota by měla zůstat na hodnotě 0. Nicméně pokud snímek obsahuje přetečené jasné hvězdy, záměrně nedetekované algoritmy hledání hvězd, je nutné zvětšit tento parametr, aby přibližně odpovídal počtu přetečených hvězd (není nezbytné nastavovat jej přesně na tento počet).

Fotometrie

Nástroj Fotometrie v programu SIPS v3.22 byl také podstatě vylepšen.

Škálování světelné křivky

Světelné křivka, zobrazená v levém dolním panelu okna nástroje Fotometrie, někdy nevyplnila svislý rozměr panelu, body světelné křivky zůstaly u spodního okraje dostupné plochy. Problém se vyskytl když:

  • Vybraná proměnná nebo srovnávací hvězda nebyla detekována na všech snímcích z fotometrické množiny.

  • Bylo zapnuté zobrazení chybových úseček.

Nová verze 3.22 tuto chybu opravuje.

Vyhledávání VAR, CMP a CHK hvězd na snímcích z fotometrické množiny

Předešlé verze fotometrie v programu SIPS používaly relativně velký rozsah možných odchylek od předpokládané polohy při vyhledávání VAR/CMP/CHK hvězd na každém snímku. Tyto tolerance byly odvozeny z použité fotometrické apertury, což se ale ukázalo jako nevhodné. Zvláště v hustých polích a při měření velice slabé hvězdy, která nebyla nalezena na všech snímcích, protože se nesplnila kritéria, mohly široké tolerance vést k označení blízké, ale rozdílné hvězdy jako VAR, CMP nebo CHK hvězdy. Flux jiné hvězdy byl pak použit k výpočtu bodu na světelné křivce a tento bod byl přirozeně vadný (outlier).

Nový SIPS v3.22 již nepoužívá algoritmus odvozující tolerance pro pozici hvězd z fotometrické apertury, ale nahradil jej pevnou a mnohem přísnější tolerancí. Tato změna téměř eliminuje chybné vybrání jiné hvězdy pro určení bodu ve světelné křivce, pokud správná hvězda nebyla na snímku nalezena.

Zvýraznění snímků ve fotometrické množině výběrem bodů ve světelné křivce

Vzájemné provázání jednotlivých částí nástroje fotometrie a jejich společná reakce na akce uživatele bylo vždy návrhovým cílem programu SIPS. Například klik na bod ve světelné křivce vybere odpovídající snímek v seznamu snímků, zobrazí snímek v panelu a vystředí proměnnou hvězdu atd. Nově lze označit více bodů v panelu světelné křivky jejich zarámováním pomocí stisknutí a tažení levého tlačítka myši (podobně jako označujeme část obrázku).

Všechny snímky, odpovídající označeným (zarámovaným) bodům na světelné křivce, jsou v seznamu snímků zvýrazněny. Jakmile jsou snímky zvýrazněny, mohou být například vyřazeny ze světelné křivky kliknutím na nástroj „Deselect highlighted images in list“ v nástrojové liště nad seznamem snímků nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+U.

Tip:

Mnoho akcí v nástroji Fotometrie programu SIPS může být vyvoláno s použitím klávesových zkratek (např. Ctrl+F vybere první snímek, Ctrl+L vybere poslední snímek, Ctrl+A zařadí všechny snímky do světelné křivky, Ctrl+R otevře dialogové okno Photometry report, Ctrl+D vybere panel Field description takže lze kursorovými šipkami vybrat nový záznam v popisu pole atd.). Zapamatování si těchto klávesových zkratek může ušetřit spoustu klikání myší a výrazně zrychlí zpracování fotometrické řady.

Uživatelský komentář ve fotometrickém protokolu

Fotometrický protokol generovaný nástrojem Fotometrie programu SIPS může obsahovat komentářové řádky, např. s meta-daty hvězd (meta-data obsahují důležité informace o proměnné a srovnávací hvězdě, použité ke generování dané světelné křivky, a jsou zvláště důležitá pokud je protokol dále zpracováván např. programem SILICUPS). SIPS v3.22 dovoluje přidat jeden další řádek uživatelského komentáře (User's comment), je čistě na uživateli jestli jej použije a případně jaký text uvede.

Tip:

V dialogovém okně fotometrického protokolu už existoval uživatelsky definovaný text, určený pro definici volitelné předpony komentářových řádků (Comment prefix). Pokud je tento řádek ponechán prázdný, komentářové řádky jsou ve fotometrickém protokolu uvedeny přímo bez jakéhokoliv uvození. Všechny komentářové řádky začínají nějakým klíčovým slovem (první znak je písmeno), tedy jsou snadno rozlišitelné od datových řádků, které začínají číslem (juliánské datum daného bodu).

Přesto, pokud nějaký program pro zpracování světelných křivek vyžaduje nějaký speciální znak uvozující komentáře, může být tento znak (nebo znaky) v řádku Comment prefix definován. Typicky komentářové řádky začínají znakem '#', ale je možné zvolit jakýkoliv jiný znak nebo kombinaci znaků.

Poznamenejme, že řetězec uvedený jako Comment prefix je vložen na začátek každého komentářového řádku, aby byly odlišeny od datových řádků. Prefix tedy není určen k ukládání jakékoliv specifické informace.

SIPS je volně ke stažení ze sekce Download tohoto www serveru.

Chcete zůstat informování o nových verzích a novinkách v programu SIPS? Sledujte @sipssw na Twitteru.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302