Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Kamery
CMOS & CCD kamery
Software
Software
Obchod
Obchod


Hlavní stránkaProduktySoftware

SIPS verze 3.24
 Neustále rostoucí počet uživatelů programu SIPS zajišťuje stálý přísun návrhů na nové funkce a vylepšení. Snažíme se jednotlivé požadavky uspořádat podle toho, jak se zdají být užitečné a kolik uživatelů je zřejmě ocení a postupně je implementovat v nových verzích programu SIPS. Podívejte se na novou verzi SIPS v3.24 — některé z nově implementovaných funkcí vám mohou pomoci s pozorováním nebo zpracováním pořízených snímků.

Nástroj ovládání hlavní kamery

Zřejmě nedůležitější nová vlastnost SIPS v3.24 přibyla v okně ovládání hlavní (zobrazovací) kamery. Rozvržení ovládacích prvků v záložce Exposure bylo přepracováno tak, aby se ušetřilo místo pro nové ovládací prvky, dovolují opakovaně exponovat snímky až do zadaného data a času (počet snímků je tedy dopředu neznámý, jen je známý okamžik ukončení snímání). Také volba trvalého opakování snímání (přesněji opakování dokud uživatel snímání nezastaví tlačítkem Stop Exposure nebo odškrtnutím volby Forever) se přesunula do samostatného ovládacího prvku.

Místo ušetřené zrušením nadbytečných rámečků kolem jediného ovládacího prvku bylo také využito k přesunutí ovládání NIR-preflash (Preflash options) zpět ze samostatného dialogového okna na plochu záložky Exposure, což jeno nastavení dále usnadňuje.

Nová záložka Exposure nástroje ovládání kamery v3.24 (vlevo), pro srovnání rozvržení v3.15 (uprostřed) a v3.11 (vpravo)

Tip:

Čas ukončení snímání je vždy zadáván v lokálním (pásmovém) čase, právě nastaveném na daném počítači.

SIPS dovoluje ovládání expozic hlavní kamerou nejen ze záložky Exposure, ale také prostřednictvím předprogramovaných opakovaných sérií a pod-sérií snímků různého typu (light, flat, dark), s různým binningem a přes různé filtry atd. (záložka Series). Možnost opakovat snímání daného snímku nebo celé pod-série snímků až do zadaného data a času byla přidána také do popisu sérií.

Expozice nebo celá sub-série může být opakována po určitý počet iterací nebo do zadaného data a času

Expozice nebo celá sub-série může být opakována po určitý počet iterací nebo do zadaného data a času

Poznámka:

Předchozí verze programu SIPS dovolovaly v sériích definovat kromě počtu opakování také periodu. Perioda měla samozřejmě význam jen pokud byla delší než expoziční doba + režie (čas stažení a uložení snímku, čas mazání senzoru, případně čas mezi-snímkové pointace, ...). Jinak byly expozice opakovány tak rychle jak to bylo možné, což bylo prakticky vždy, pokud byla perioda ponechána na přednastavené hodnotě 1 sekunda.

Ale ponechání celé pozorovací sestavy bez snímání, pouze čekající na vypršení času periody, není příliš smysluplné, protože kadence snímků je velmi cenná. Rychlejší snímání zachytí případné krátce trvající jevy, dovoluje provádět přesnější měření atd. Perioda byla tedy ze sérií odstraněna jako nepotřebná vlastnost.

Konfigurační soubory programu SIPS

Program SIPS dovoluje nastavení relativně velkého množství parametrů (aktuálně více jak pěti set), počínaje pozicí a stavem (otevřené/zavřené) jednotlivých oken nástrojů až po popis korekcí křivosti pole atd. SIPS tyto parametry ukládá do konfiguračního souboru sips.ini, umístěného v adresáři {SystemDisk}:\Users\{UserName}\AppData\Roaming\SIPS. Konfigurace je tedy ukládána zvlášť pro každého uživatele.

Ale někdy i jeden uživatel může potřebovat více konfigurací, například pokud je spuštěno více instancí programu SIPS k ovládání více kamer a montáží dalekohledů. V takovém případě SIPS při spuštění přečte konfiguraci naposledy ukončené instance programu, poslední ukončený SIPS přepíše soubor sips.ini. Pokud další SIPS má používat např. jinou kameru, jediná možnost byla manuálně kameru vybrat z nabídky.

Nová verze 3.24 programu SIPS akceptuje parametry na příkazovém řádku, které dovolují každé spouštěné instanci používat jiný konfigurační soubor. Další parametry příkazového řádku také dovolují nepoužívat při startu žádnou uloženou konfiguraci (všechny parametry mají přednastavené hodnoty) a také neukládat konfiguraci (nepřepisovat soubor sips.ini) při ukončení:

  • /config:N — použij soubor "sipsN.ini" na místo "sips.ini" (N je číslo 0 až 9)

  • /clean — nečti při startu "sips.ini" (čistý start)

  • /volatile — neukládej při ukončení konfiguraci do "sips.ini"

Spuštění programu SIPS s parametrem /? zobrazí přehled možných parametrů

Spuštění programu SIPS s parametrem /? zobrazí přehled možných parametrů

Načtení syrových (RAW) snímků

SIPS nativně pracuje se soubory standardního formátu FITS. Ostatní formáty obrazových souborů (8 i 16 bitové) jsou podporovány pouze pro export. Verze 3.24 dovoluje importovat syrová obrazová data v podobě matice pixelů bez jakékoliv hlavičky.

Upozornění:

Označení „raw format“ je často užíváno výrobci digitálních fotoaparátů k označení obrazového formátu obsahujícího hodnoty pixelů přečtené přímo ze senzoru, tedy bez rekonstruovaných barev z Bayerovy masky a také často s dynamikou vyšší než je 8 bitů používaných např. formátem JPEG. Takové snímky jsou poté zpracovávány až po jejich stažení z fotoaparátu do počítače.

Naneštěstí skutečný formát dat uložených v „raw“ souborech je zpravidla uzavřený (různí výrobci kamer používají různé formáty) a často také jediná společnost uvede během času více vzájemně nekompatibilních „raw“ formátů. A co více, tyto formáty jsou většinou nedokumentovány, daný výrobce kamer se snaží nedovolit nikomu dalšímu s daty pracovat, pokud nepoužívá dodávané knihovny atd.

Funkce programu SIPS „Import RAW“ nezahrnuje výše popsané soubory, ale pouze čisté matice pixelů bez jakékoliv hlavičky.

Dialogové okno importu RAW souborů

Dialogové okno importu RAW souborů

Protože hlavička není k dispozici, je nezbytné zadat několik parametrů, aby SIPS věděl jak datový soubor interpretovat. Nejprve je nutno zadat rozměry obrazové matice. Poté se volí datový formát jednotlivých pixelů — SIPS dovoluje volit mezi 8, 16 a 32 bitovými celými čísly se znaménkem i bez znaménka, a také 32 bitovými čísly v plovoucí řádové čárce. Poslední volba je pořadí byte v jednotlivých číslech.

Tip:

Protože očekávaný datový soubor je čistá matice pixelů, velikost souboru musí odpovídat násobku velikosti matice a velikosti pixelu. Dialogové okno ukazuje takto spočítanou předpokládanou velikost a také skutečnou velikost zvoleného souboru. Dokud se tato čísla nerovnají, SIPS nedovolí pokračovat v importu souboru.

Zpracování velkých (4k+) zvětšených obrazů

Maximální velikost objektů rozhraní USER a také bitmap rozhraní GDI (Graphics Device Interface) systému Windows je historicky omezena na 32767 pixelů. To je dost velká hodnota i dnes, kdy nejlepší monitory dosahují sotva zlomku této velikosti. Ale pokud vezmeme do úvahy např. kameru C4-16000, vracející snímky s rozlišením 4096 × 4096 pixelů, a snímek zvětšíme 8×, výsledná velikost dosáhne 32768 pixelů, tedy o 1 pixel nad uvedený limit. A nové kamery s rozlišením až 9576 × 6388 pixelů jsou témě na dosah — snímky z takové kamery přesáhnou limit 32767 pixelů pokud jsou zvětšeny pouze 4×.

Poznámka:

SIPS při zvětšování samozřejmě nealokuje bitmapy takto velké, pouze viditelná část snímku je vytvořena jako bitmapa, ale limit 32767 pixelů je vynucen jinými interními objekty.

Nový SIPS v3.24 spočítá maximální zvětšení pro každý snímek, načtený z kamery nebo ze souboru, v závislosti na jeho velikosti. Maximální zvětšení je tedy u velkých snímků menší než 8×, ale i velké snímky jsou vždy zobrazeny korektně.

Nástroj fotometrie

SIPS znamená „Scientific Image Processing System“ a fotometrie je základní způsob analýzy dat prováděný výzkumníky, dovolující zjistit velké množství informací o pozorovaných objektech. Vylepšování nástroje pro fotometrické zpracování snímků je tedy věnována patřičná pozornost.

Photometry Task

Dialogové okno „Photometry Task“ bylo přepracováno, bloky volitelných parametrů byly přeneseny do samostatných záložek. To umožnilo zmenšit výšku dialogového okna „Photometry Task“ (uživatelé s notebooky s rozlišením 768p naráželi na problémy se zobrazením tohoto okna na obrazovce).

Další změna se týká definice parametrů Field Curvature — nyní je zavedena explicitní volba definováno/nedefinováno. Předchozí verze pouze dovolovaly definovat (případně prázdnou) cestu k souboru popisu deformace pole, což nedostačovalo k úplnému popisu požadovaného chování.

Byla také přidán nový blok parametrů Match Parameters.

Tento blok dovoluje zvláště definovat parametr Maximum number of shipped brightest catalog stars pro každý task samostatně (viz. popis SIPS v3.22).

Výpočet a zobrazení FWHM

Nový SIPS v3.24 počítá FWHM (Full Width at Half Maximum) všech zpracovávaných hvězd. FWHM je spočítáno na 2D řezech profilu hvězdy, nezávisle v osách X a Y.

FWHM vybrané hvězdy může být zobrazen v panelu světelné křivky, nezávisle v osách X a Y snímku. na rozdíl of vzduchové vrstvy (Air-Mass), hodnoty FWHM mají v grafu vlastní osu ve směry Y.

Zobrazení všech částí panelu světelné křivky může být zapínáno a vypínáno, je tedy možné zkoumat změny FWHM během pozorování i bez zobrazení světelné křivky hvězdy.

Přidání zobrazení FWHM vedlo k mírnému vyladění legendy grafů, nový SIPS v3.24 ukazuje více informací v lépe strukturované legendě.

Omezení magnitudy hvězd načítaných z databáze VSX

Zvláště velká zorná pole, snímaná např. fotografickými objektivy s krátkou ohniskovou vzdáleností, mohou v databázi VSX obsahovat velké množství proměnných hvězd. Zobrazení velkého množství těchto hvězd v zorném poli může být velice nepřehledné. Proto SIPS v3.24 přidal možnost omezit jasnost hvězd, které budou z databáze VSX načteny.

Tato volba samozřejmě pracuje pouze pokud daná hvězda má ve VSX magnitudu správně definovanou.

Hledání nových proměnných hvězd

Nástroj fotometrie programu SIPS dovoluje vyhledávat proměnné hvězdy ve sledovaném poli už od svých počátků. Postupem času byly přidávány nové metody detekce proměnnosti, kromě základního zobrazení směrodatné odchylky (RMS) jasnosti v průběhu řady. Tyto metody zahrnují Variability Detection Index a také neuronovou síť (Neural Network), trénovanou na rozpoznání světelných křivek všech známých typů světelných křivek.

Ale hledání nových proměnných hvězd v poli, sledovaném po delší dobu, znamená, že většina proměnných hvězd už byla detekována a jsou zaznamenány v popisu pole. Procházení hvězd vykazujících proměnnost, z nich téměř všechny jsou ale již známé, je pracné, zdlouhavé a neefektivní. Proto SIPS 3.24 přidal možnost přeskočit známé proměnné hvězdy (tzn. hvězdy uvedené v souboru popisu pole) při přesunu na další hvězdu podle indexu proměnnosti.

Přechod na následující nebo předchozí hvězdu v grafu indexu proměnnosti je stále ovládán šipkami dolů nebo vpravo případně nahoru nebo vlevo, nová funkce přechodu na následující nebo předchozí neznámou hvězdu je ovládána stejnými šipkami, ale se stisknutou klávesou Shift.

SIPS je volně ke stažení ze sekce Download tohoto www serveru.

Chcete zůstat informování o nových verzích a novinkách v programu SIPS? Sledujte @sipssw na Twitteru.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302